Kwaliteit

Als bedrijf investeren wij tijd en geld om ervoor te zorgen dat wij constant voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid stelt om onze dagelijkse werkzaamheden te mogen uitvoeren. Het kwaliteitssysteem van MACG voldoet uiteraard aan de meest recente normen. In 2016 is door de Certificerende Instelling Normec vastgesteld dat ons kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 (certificaatnummer: EC-KWA-01480).

Ten aanzien van het uitvoeren van milieukundige werkzaamheden is enige jaren geleden de KWALIBO-regeling in het leven geroepen (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs). Dit betreft een wettelijke regeling voor erkenning van bedrijven en personen in het bodembeheer. Dat betekent dat een erkenning verplicht is voor een aantal activiteiten van ondermeer adviesbureaus. KWALIBO beoogt de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen en integriteitseisen te stellen aan activiteiten in het bodembeheer.

Voor het verrichten van monstername is ons bureau gecertificeerd overeenkomstig de eisen die de SIKB in een hele serie protocollen heeft vastgelegd. Op de website van AgentschapNL staan wij geregistreerd als een erkende bodemintermediair (certificaatnummers: EC-SIK-10051EC-SIK-20310 en EC-SIK-60070). Voor onze werkzaamheden op het gebied van asbestinventarisaties zijn wij gecertificeerd overeenkomstig het Procescertificaat Asbestinventarisatie (certificaatnummer:07-D070122).

U kunt op de website van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (www.agentschapnl.nl/onderwerp/zoeken-naar-erkende-instellingen) een overzicht van onze geregistreerde medewerkers vinden. 

Tot slot is MACG tevens VCA-gecertificeerd (certificaatnummer: EC-VCA-10357). VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om onze werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

CO2-prestatieladder
Wij hechten veel waarde aan verduurzaaming van onze bedrijvigheid en daarom zijn wij sinds februari 2018 in het bezit van het certificaat CO2-prestatieladder (NC-CO2-00125), CO2-bewust certificaat niveau 3. Ons doel is om bewust bezig te zijn met duurzaam ondernemen en het verlagen van onze CO2-uitstoot.